Person i politisk utsatt ställning (PEP)

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:
• Statschefen
• Riksdagsledamöter
• Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
• Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
• Riksrevisorerna
• Riksbankens direktion
• Ambassadörer
• Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
• Vd eller styrelseledamot i statsägda företag
• Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
• Ledamot i politiskt partis styrelse

Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också
Vi måste också veta om du har familjemedlemmar och/eller kända medarbetare som är en person i politiskt utsatt ställning.

Familjemedlem
• Maka/make, registrerad partner, sambo
• Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo
• Föräldrar

Känd medarbetare
• Om du gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
• Om du på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
• Om du ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.